KẾ HOẠCH tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020

Thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ,     Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và Công văn số 20511/X01-P5 ngày 25/10/2019 của Cục Tổ chức cán bộ về phân bổ chỉ tiêu tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Giám đốc Công an tỉnh triển khai kế hoạch tuyển chọn số 331/KH-CAT-PX01 ngày 19/11/2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyển chọn được những công dân có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, đảm bảo trình độ văn hoá, tiêu chuẩn về chính trị, sức khoẻ để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Tuyển đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, địa bàn được phân bổ và đảm bảo chất lượng, dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.

3. Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng Công an cấp huyện và các phòng chức năng trong công tác tuyển chọn, hoàn thành tốt nhất mục tiêu kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

Đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ, Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28/9/2016 và Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an. Trong đó, tập trung quán triệt thực hiện những nội dung cơ bản sau:

1. Chỉ tiêu

- Chỉ tiêu chung: Căn cứ Công văn số 20511/X01-P5 ngày 25/10/2019 của Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an về phân bổ chỉ tiêu tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá gồm 317 chỉ tiêu (nam: 311, nữ: 06). Trong đó:  Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01): 20; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02): 20; Cục An ninh điều tra (A09): 06; Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01): 10; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng C10): 55; Công an tỉnh Thanh Hoá: 200. Công dân nữ: 06 chỉ tiêu (K02: 01, C10: 05 ).

- Chỉ tiêu từng địa bàn cấp huyện: Giám đốc Công an tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ chỉ tiêu cho từng địa bàn cấp huyện (có phụ lục kèm theo), trong đó:

+ Công an tỉnh căn cứ số lượng công dân đã tuyển chọn được để thống nhất bố trí quân số với từng đơn vị nhận quân của Bộ.

+ Đối với 06 công dân nữ được tính trong chỉ tiêu chung, khi Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn tuyển chọn đối với công dân nữ, Giám đốc Công an tỉnh sẽ căn cứ điều kiện cụ thể để giao cho Công an cấp huyện phối hợp tuyển và trừ vào chỉ tiêu được giao.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn

2.1. Đối tượng: Công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Đối với công dân nữ, chỉ được tuyển những trường hợp đã qua đào tạo, chuyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND.

2.2. Độ tuổi tuyển chọn:

- Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

- Tuyển cho các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ: Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi. Những địa phương khó khăn về nguồn tuyển, không có khả năng đảm bảo chỉ tiêu thì có thể tuyển chọn đến hết 25 tuổi.

2.3. Tiêu chuẩn tuyển chọn: Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có lý lịch rõ ràng.

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Ưu tiên chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ và khám sức khoẻ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

3. Thời gian phục vụ

 Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng (thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân).

 4. Trình tự tuyển chọn

4.1. Phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn: Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được phân bổ trên địa bàn, Trưởng Công an cấp huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn cho cấp xã.

4.2. Tổ chức tuyên truyền, thông báo và tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn:

Công an cấp huyện có trách nhiệm phân công cán bộ trực tiếp đến địa bàn, hướng dẫn Công an cấp xã tiến hành:

a) Tham mưu với UBND cấp xã tổ chức thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an, UBND cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo.

           b) Tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển (chiều cao, cân nặng, thể hình); báo cáo kết quả (kèm theo hồ sơ) của những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về Công an cấp huyện.

Hồ sơ tuyển chọn gồm:

- Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

- Phiếu sức khoẻ nghĩa vụ tham gia CAND (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận tiền sử bệnh của Trạm y tế cấp xã.

- Bản sao: Giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên)

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

          4.3. Xét duyệt hồ sơ, ra lệnh khám sức khoẻ, thẩm tra xác minh lý lịch người dự tuyển:

Căn cứ kết quả sơ tuyển và hồ sơ báo cáo của Công an cấp xã, Công an cấp huyện tiến hành các nội dung:

          a) Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khoẻ cho công dân theo quy định tại khoản 2, điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Lệnh gọi khám sức khoẻ phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khoẻ mười lăm ngày;

          b) Tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch của người dự tuyển theo quy định của Bộ Công an đối với những trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ cấp huyện.

          c) Kết thúc đợt khám sức khoẻ, chậm nhất là 05 ngày làm việc, Công an cấp huyện báo cáo danh sách những trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn sức khoẻ (theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ), kèm theo hồ sơ thẩm tra, xác minh lý lịch của từng trường hợp về Phòng PX01.

          4.4. Kết luận tiêu chuẩn chính trị:

          Phòng PX01 căn cứ hồ sơ do Công an cấp huyện báo cáo, thẩm định trình Giám đốc Công an tỉnh kết luận về tiêu chuẩn chính trị của người dự tuyển    (thời gian thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị không quá 10 ngày, kể từ khi nhận đủ thủ tục theo quy định).

          4.5. Thống nhất số lượng, nhân sự tuyển chọn với các đơn vị ở Bộ:

          - Sau khi Giám đốc Công an tỉnh kết luận tiêu chuẩn chính trị của người dự tuyển, chậm nhất là 02 ngày, Phòng PX01 thông báo bằng văn bản (có hẹn thời gian) tới các đơn vị nhận quân để tổ chức nghiên cứu hồ sơ, thống nhất số lượng, nhân sự tuyển chọn theo chỉ tiêu được phân bổ.

          - Trên cơ sở số lượng, nhân sự tuyển chọn đã thống nhất với các đơn vị nhận quân, Phòng PX01 thông báo bằng văn bản cho Trưởng Công an cấp huyện để tiến hành các thủ tục trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện duyệt danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

          4.6. Ra lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND:

          Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND do Chủ tịch UBND cấp huyện duyệt, Trưởng Công an cấp huyện ra Lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (theo Mẫu NVCA số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2016/TT-BCA của Bộ Công an).

          4.7. Giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND:   

          - Thời gian giao, nhận: Từ ngày 09/02/2020 đến hết ngày 13/02/2020.

          - Phòng PX01 có trách nhiệm phối hợp với địa phương tổ chức giao, nhận quân; tiếp nhận công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ từ địa phương giao quân để bàn giao cho đơn vị nhận quân (thời gian bàn giao chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày địa phương tổ chức giao, nhận quân). Cấp phát quân trang cho chiến sĩ mới trước ngày tổ chức lễ giao, nhận quân.

          - Công an cấp huyện hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ (gồm cả hồ sơ đảng viên, đoàn viên) của công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ để bàn giao cho các đơn vị nhận quân ở Bộ và Phòng PX01 (đối với công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh).

          - Công an tỉnh tổ chức khám phúc tra tiêu chuẩn sức khoẻ và huấn luyện chiến sĩ mới đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại Công an Thanh Hoá theo quy định.  

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự cùng cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về Giám đốc Công an tỉnh theo quy định.

2. Phòng Hậu cần và Bệnh viện Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Phòng PX01 chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ y tế Công an cấp huyện và cán bộ y tế Bệnh viện (được cử tăng cường cho Công an cấp huyện không có cán bộ y tế) tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ khám sức khoẻ theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

- Phối hợp với Phòng PX01 đề xuất kinh phí phục vụ in ấn biểu mẫu phục vụ công tác tuyển quân năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng PX01 đề nghị cấp quân trang cho công dân thực hiện nghĩa vụ tại Công an Thanh Hoá; tổ chức cấp phát theo quy định.  

- Tổ chức khám phúc tra sức khoẻ đối với chiến sỹ mới theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

3. Phòng PV06

 Tích cực phối hợp với các đơn vị Công an cấp huyện trong việc tra cứu thông tin về người (theo Mẫu B5) để phục vụ kịp thời công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, kết luận tiêu chuẩn về chính trị đối với công dân dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

4. Phòng PX03

 Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền rộng rãi về kế hoạch tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020 để nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng.

5. Phòng PX01

- Giúp Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch của Công an các đơn vị trong tỉnh, thường xuyên tập hợp tình hình, kết quả thực hiện để báo cáo Giám đốc chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng PH10 đề xuất in ấn, cấp phát biểu mẫu, hồ sơ phục vụ công tác tuyển quân; tiếp nhận, cấp phát quân trang cho công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại Công an Thanh Hoá; phối hợp với các cơ quan tổ chức cán bộ của K01, K02, A09, C01, C10 để thống nhất và đề xuất danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại các đơn vị của Bộ Công an.

- Chủ trì tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh kết luận tiêu chuẩn về chính trị đối với người dự tuyển; chỉ đạo việc phúc tra sức khoẻ và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới; báo cáo Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020 theo quy định.

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020 là nội dung công tác quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển chọn. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phải báo cáo kịp thời về Giám đốc Công an tỉnh (qua Phòng PX01) để chỉ đạo giải quyết./.    

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu