Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 2 ngày 21, 22/7, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị. Hội nghị được truyền trực tuyến đến hơn 11.000 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1.000.000 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, theo 5 phần gồm: Các yếu tố nền tảng làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện thể chế về đất đai; tính cấp thiết phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai; quan điểm, mục tiêu về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai; những nhiệm vụ giải pháp; tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta 
trở thành nước phát triển có thu nhập cao”
 

Thủ tướng Chính phủ đã phân tích và làm rõ 3 mục tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử sựng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Tiếp đó, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề về: "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới".

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tuyên truyền, nghiên cứu học tập, quán triệt cho cán bộ Đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc 4 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 5 đã ban hành, nhất là những vấn đề cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết và tác động nhiều chiều tới đời sống nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các cấp ủy quán triệt sâu sắc các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 5 để làm kim chỉ nam cho việc thực hiện các Nghị quyết. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể và có sự phân công thực hiện rõ ràng, phấn đấu trình Bộ Chính trị kế hoạch hành động thực hiện 4 Nghị quyết ngay trong tháng 8 tới.

Ngay sau hội nghị quán triệt của Trung ương, tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới, lĩnh vực trọng yếu như: Quản lý và sử dụng đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.
 

Bên cạnh làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập. Việc đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới và năng lực vận dụng các nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào thực tiễn công việc nơi mình công tác.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, địa phương, đơn vị phải khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương, của cấp trên thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, đơn vị. Cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm sát với tình hình của địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hoá
 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Trung ương và các chương trình, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, nghiên cứu và tổ chức thực hiện, đồng thời phê phán những địa phương, đơn vị làm chưa tốt, với tinh thần “Đưa nghị quyết vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào nghị quyết”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là phải bám sát Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kết luận số 847 KL/TU của Tỉnh ủy, tập trung rà soát, đánh giá chính xác, khách quan tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 7 tháng năm 2022; tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và tổ chức mình trong thời gian tới, để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh…
 

Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu