Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Sáng 24/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII); Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XIX). Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị…
Tham dự Hội nghị có các đồng trong cấp uỷ, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh, Thường trực Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Công an tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII); Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XIX). Trọng tâm là Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16 HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể trong công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 1020-QĐ/TU ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau khi nghe các báo cáo viên trình bày các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đại biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi hướng giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác của lực lượng Công an. 

 
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đây là những nội dung hết sức quan trọng, vì vậy ngay sau hội nghị, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và các đơn vị Công an trong tỉnh cần bám sát kế hoạch của Công an tỉnh, tiếp tục nghiên cứu và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng nội dung các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập theo hướng vừa nghiên cứu nắm vững những nội dung chủ yếu, vừa liên hệ sâu sắc với tình hình thực tế của đơn vị, kết hợp việc tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt, thảo luận; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Các phòng chức năng chủ động rà soát, xây dựng, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII); Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XIX). Riêng đối với Quy định số 50 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn có liên quan về công tác quy hoạch cán bộ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị cần khẩn trương tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cần coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hòa, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ…

Giao Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước nhất là ở cơ sở; đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong tổ chức thực hiện định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, cần quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch nguồn tài nguyên khoáng sản, tôn trọng nguyên tắc thị trường trong hoạt động địa chất, khoáng sản; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định về đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản.

Tác giả: Sơn Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu