Hiệu quả thực hiện các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT ở Cẩm Thuỷ

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Cẩm Thuỷ đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. từ đó càng khẳng định hiệu quả thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với lực lượng Công an huyện đóng vai trò hết sức quan trọng...

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, những năm qua, Công an Cẩm Thuỷ đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt, đặc biệt là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết liên tịch và chương trình phối hợp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm gắn với xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong đó, đã phối hợp tổ chức 1.838 buổi tuyên truyền lưu động, 2.543 lượt trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức 35 buổi tập huấn về kiến thức pháp luật cho 5.592 lượt người tham gia...

Công an huyện Cẩm Thuỷ vận đông, tranh thủ người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Một trong những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch và chương tình phối hợp đảm bảo ANTT đó là lực lượng Công an huyện đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, có hiệu quả và đồng bộ các giải pháp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Trong đó, các lực lượng đã thường xuyên chú trọng đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi và xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Đến nay trên địa bàn huyện đã xây dựng được 14 loại mô hình tự phòng, tự quản về ANTT. Điển hình như: mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT", "Ánh sáng đường quê gắn với ANTT", "Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hoá" v.v...

Thông qua các mô hình này và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện,  năm 2021, MTTQ các cấp đã tham gia phối hợp cảm hoá, giáo dục tại cộng đồng dân cư đối với 9 người vi phạm pháp luật có tiến bộ; hoà giải 17 vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở, cung cấp 23 nguồn tin giúp các cơ quan chức năng làm rõ các vụ việc liên quan đến ANTT.

Công an huyện Cẩm Thuỷ vận động, tuyên truyền người dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh đó, Công an huyện Cẩm Thuỷ đã phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức cho 12.397 hộ gia đình ký cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT; ra mắt mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" truyên truyền kiến thức quy định pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em... tại các xã Cẩm Yên, Cẩm Tân, Cẩm Liên. Phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện rà soát, nhân rộng các mô hình thanh thiếu niên xung kích thực hiện "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải" về ANTT phù hợp với điều kiện thực tế. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình "Thanh niên tự quản về ANTT". Thông qua đó đã giúp đỡ, cảm hoá giáo dục 23 thanh niên vi phạm pháp luật, tự sửa chữa lỗi lầm trở thành người có ích cho xã hội.

Với những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã khẳng định vị trí, vai trò hết sức quan trọng của các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm ANTT, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt, công tác phối hợp này cần phải tiếp tục phát huy và nhân rộng./.

Tác giả: Hà Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu