KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA, XỬ LÝ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN, NGƯỜI NGỒI TRÊN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VI PHẠM TTATGT

KẾ HOẠCH TUẦN TRA KIỂM SOÁT

Tin liên quan