Trách nhiệm đảm bảo an toàn Phòng cháy và chữa cháy của chủ cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

Theo điều 13, Chương III, Thông tư 47/2015/TT-BCA ngày 6/10/2015 của Bộ Công an hướng dẫn về bảo đảm an toàn PC và CC đối với các cơ sở kinh doanh vũ trường Karaoke quy định trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke như sau:

1. Bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn tại Thông tư này, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho người lao động làm việc tại cơ sở; tổ chức huấn luyện cho người lao động làm việc tại cơ sở biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được trang bị.

4. Trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy.

5. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định.

6. Chấp hành việc hướng dẫn, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.

7. Báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

 

Nguồn: Thông tư 47/TT-BCA
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu