Trách nhiệm của UBND cấp huyện đối với công tác phòng cháy và chữa cháy

Trách nhiệm của UBND cấp huyện đối với công tác phòng cháy và chữa cháy như sau:

* Theo quy định tại Khoản 4, Điều 58 Luật PCCC năm 2001:

Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương.

* Theo quy định tại Khoản 1, Điều 56, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ: UBND cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC ở địa phương và có nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Ban hành các quy định về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương.

- Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương; xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC cho nhân dân, xây dựng phong trào quần chúng PCCC.

- Đầu tư ngân sách cho hoạt động PCCC; trang bị phương tiện PCCC.

- Quy hoạch địa điểm, đề xuất cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

- Chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

- Chỉ đạo tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy.

- Thống kê, báo cáo UBND tỉnh về PCCC.

* Theo quy định tại Khoản 30, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCCC năm 2013 sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 55 Luật PCCC năm 2001:

Trong nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng và an ninh hàng năm của Ủy ban nhân dân các cấp phải có nội dung bảo đảm cho công tác PCCC.

* Theo quy định tại Khoản 1, Điều 52, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ:

Uỷ ban nhân dân các cấp phải lập kế hoạch ngân sách quốc phòng và an ninh bảo đảm cho hoạt động PCCC của địa phương.

 

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu