Lấy ý kiến các Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy, chữa cháy

Bộ Công an hoàn thành 04 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy, chữa cháy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

04 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đều quy định trong thiết kế hệ thống chữa cháy bằng khí cần phải lưu ý đến mọi yếu tố nguy hiểm đối với con người do quá trình xả khí tạo ra.

 

Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCKTQG) về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea quy định các yêu cầu riêng biệt đối với hệ thống chữa cháy bằng khí HFC-227ea. Tiêu chuẩn này bao gồm các thông tin chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng, phương pháp thiết kế và điều kiện an toàn. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ thống chữa cháy tự động bằng khí HFC-227ea hoạt động tại các áp suất danh nghĩa 25 bar, 42 bar và 50 bar được nén bằng nitơ. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

Đối với dự thảo TCKTQG Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 13: Khí chữa cháy IG-100, phạm vi áp dụng quy định các yêu cầu riêng cho khí chữa cháy IG-100 dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí. Tiêu chuẩn này bao gồm các nội dung chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, sử dụng an toàn và áp dụng cho các hệ thống làm việc tại các áp suất danh nghĩa 200 bar và 300 bar ở 150C. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

Dự thảo TCKTQG Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 14: Khí chữa cháy IG-55 cũng quy định các yêu cầu riêng cho khí chữa cháy IG-55 dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí. Tiêu chuẩn này bao gồm các nội dung chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, sử dụng an toàn và áp dụng cho các hệ thống làm việc tại các áp suất danh nghĩa 150 bar, 200 bar và 300 bar ở 150C. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

Dự thảo TCKTQG Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 15: Khí chữa cháy IG-541 quy định các yêu cầu riêng cho khí chữa cháy IG-541 dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí. Tiêu chuẩn này bao gồm các nội dung chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, sử dụng an toàn và áp dụng cho các hệ thống làm việc tại các áp suất danh nghĩa 150 bar, 200 bar và 300 bar ở 150C. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

Toàn văn 04 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm và tham gia đóng góp ý kiến tại đây. 

 

Tác giả: BT
Nguồn: Bộ Công an
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu