Đảng bộ Phòng PC07 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 11/6/2021, Đảng bộ Phòng PC07 tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid - 19. Tham dự Hội nghị có gần 60 đồng chí cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Đồng chí Thượng tá Đào Đức Quý – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng chủ trì Hội nghị, trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các đồng chí cán bộ, đảng viên.

Phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt những điểm chính, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020.

Đồng chí Phó Bí thu Đảng bộ trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng

 

Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội…

Toàn cảnh Hội nghị

 

Cũng tại hội nghị các đồng chí đảng viên tham dự đã phát biểu thảo luận và thống nhất sẽ tập trung triển khai học tập và thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập Nghị quyết XIII của Đảng và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Bên cạnh đó các đồng chí đảng viên cũng++ tập trung vào nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Phòng PC07 lần thứ II.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư cũng đề nghị cấp ủy các chi bộ trực thuộc căn cứ vào nội dung học tập, quán triệt và chương trình hành động của Đảng ủy Phòng PC07 để lựa chọn nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, của đội để xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm yêu cầu sát với chức năng, nhiệm vụ, đề ra được mục tiêu, giải pháp cụ thể, tránh dập khuôn máy móc, nêu rõ thời gian hoàn thành, cá nhân chịu trách nhiệm chính.

Thông qua Hội nghị, giúp cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Phòng PC07 nắm được các nội dung cơ bản, cốt lõi và những quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đơn vị, từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo, đưa nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực công tác PCCC và CNCH của đơn vị.

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu