Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung như sau:

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 (ban hành theo Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em trong đó có phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; Công điện số 01/CĐ- UBQGVTE ngày 04/4/2022 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh và trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 tỉnh Thanh Hóa tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu các phương án, biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em; chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành để kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; vận động người dân tích cực tham gia thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em tại cộng đồng; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ, từng bước kiểm soát và giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước; Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn liên quan tới công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ em để bảo vệ an toàn trước các nguy cơ bị tai nạn, thương tích.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội trong việc phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan về kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và giải pháp, biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp tục thực hiện kịp thời các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với các gia đình có trẻ em bị thương nặng, bị tử vong do tai nạn, thương tích trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, thống kê các vụ việc trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh chú trọng triển khai thực hiện việc xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thường xuyên giáo dục cho học sinh kỹ năng nhận biết biển cảnh báo, nguy cơ và biện pháp phòng tránh tai nạn, thương tích và kỹ năng tự bảo vệ an toàn khi tham gia giao thông, bảo vệ an toàn trong môi trường nước trong các giờ học về giáo dục thể chất, sinh hoạt ngoại khóa tại trường học; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tổ chức các hoạt động dạy bơi an toàn cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên các địa phương có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao và có nhiều nguy cơ gây đuối nước trẻ em (các huyện ven biển, các huyện có nhiều sông, suối, ao, hồ...) đảm bảo ngày càng có nhiều trẻ em được học bơi an toàn, biết các kỹ năng an toàn dưới nước để ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ đuối nước đối với trẻ em; Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giám sát học sinh trong thời gian học trực tuyến tại nhà, sau giờ học ở trường, thời gian nghỉ hè để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước cho học sinh.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện “Chương trình bơi an toàn”; tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở thể dục - thể thao và dạy bơi cho trẻ em; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố hằng năm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; đồng thời, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em tại các bãi tắm du lịch, bể bơi, hồ bơi.

6. Sở Giao thông - Vận tải: Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là các bến đò ngang, bến tàu, phà để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy, việc đảm bảo và tuân thủ các điều kiện an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy.

7. Sở Xây dựng: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, đánh giá việc đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng theo quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đã ban hành; chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp khắc phục ngay khi phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em tại các công trình xây dựng.

8. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện việc xây dựng “Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”; chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực sơ cứu, cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em bị tai nạn, thương tích để giảm tử vong, tàn tật và các tổn thương về sức khoẻ của trẻ em; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở về kỹ năng sơ cấp cứu khi có trường hợp đuối nước xảy ra; theo dõi, thu thập số liệu về tai nạn, thương tích trẻ em trong các cơ sở y tế.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, người dân tại cộng đồng trong phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

10. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường đưa tin, bài thông tin, cảnh báo về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em; các biện pháp phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em và trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ em tại gia đình, cộng đồng.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị (đặc biệt là các đơn vị thi công, quản lý khai thác các công trình thủy lợi) rà soát, phát hiện và thông báo, cảnh báo kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, khắc phục, sửa chữa nhằm loại bỏ những nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em như: làm rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các ao, hồ, đập, sông, suối, kênh, mương; san lấp hố công trình, ao, hồ sau khi đào đất; phân công lực lượng cảnh giới khi khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi, thủy nông v.v...

12. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan trong quá trình kiểm tra công tác đóng cửa mỏ tại các mỏ khoáng sản hết thời hạn khai thác phải yêu cầu các chủ mỏ khoáng sản thực hiện hoàn trả mặt bằng, cải tạo phục hồi môi trường theo đúng hồ sơ được phê duyệt, đảm bảo khu vực mỏ ở trạng thái an toàn, không gây nguy hiểm cho người dân và trẻ em.

13. Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan Công an các cấp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy, phòng cháy, chữa cháy v.v... và các vi phạm khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động cứu hộ, cứu nạn khi có vụ việc đuối nước trẻ em xảy ra; Chỉ đạo cơ quan Công an các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em) khi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em theo quy định của pháp luật.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ, các chương trình, đề án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện và lồng ghép các nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, vận động hội viên, đoàn viên tăng cường quản lý, giám sát con, em mình nhằm giảm thiểu các trường hợp tử vong do tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước; tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

15. UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống phát thanh tại xã, phường, thị trấn về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và gia đình trong phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em; thường xuyên phát những thông điệp cảnh báo về các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em (thực hiện thường xuyên ít nhất 02 lần/ngày vào thời gian phù hợp để nhiều người dân được tiếp cận thông tin); Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, công chức các ngành, tổ chức đoàn thể liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em; chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị để thực hiện tốt việc cứu hộ, cứu nạn, điều trị kịp thời đối với các trường hợp trẻ em bị tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước; Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị (đặc biệt là các đơn vị thi công các công trình xây dựng, giao thông, sử dụng khai thác hồ, đập, công trình thủy lợi, thủy nông) thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và trẻ em khi đi qua khu vực đang thi công như: làm rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm; phân công lực lượng cảnh giới khi khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi, thủy nông; đối với các công trình xây dựng đã hoàn thiện, chỉ đạo chủ đầu tư san lấp các hố sâu đã được đào phục vụ trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn cho người dân và trẻ em; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các hộ gia đình thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em (như đồ dùng, dụng cụ chứa nước; hành lang, cửa số, ban công, ao, hồ chưa có rào chắn, lưới an toàn; bụi rậm xung quanh nhà... ) để có biện pháp chủ động phòng ngừa, khắc phục, sửa chữa nhằm loại bỏ những nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em; Quan tâm đầu tư kinh phí để củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở vui chơi, giải trí hiện có (như nhà văn hóa, trường học, sân thể thao, điếm vui chơi dành cho trẻ em v.v...) để tổ chức cho trẻ em sinh hoạt, vui chơi an toàn; khẩn trương thực hiện việc lắp đặt biển cảnh báo ở những khu vực có nguy cơ gây đuối nước trẻ em, làm rào chắn đối với các ao, hồ tại cộng đồng dân cư, các công trình công cộng; tích cực huy động, vận động gia đình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước để bảo vệ an toàn cho trẻ em; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống tai nạn giao thông và đuối nước trẻ em; chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân các vụ tai nạn, thương tích gây tử vong đối với nhiều trẻ em hoặc có tính chất nghiêm trọng và xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Chủ động thu thập thông tin, báo cáo kịp thời về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khi có vụ việc tai nạn, thương tích trẻ em xảy ra trên địa bàn và tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với gia đình có trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên; báo cáo tình hình kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban quốc gia về trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

 

Nguồn: Báo Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến