Biểu mẫu thống kê, phân loại đối với một số đối tượng thuộc diện quản lý về PCCC theo Nghị định 136/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Tài liệu đính kèm: Tải về

Phòng PC07 gửi Biểu mẫu thống kê, phân loại đối với một số đối tượng thuộc diện quản lý về PCCC theo Nghị định 136/NĐ-CP của Chính phủ tại tập tài liệu đính kèm.

Thăm dò ý kiến