Từ 1-7 thu thập mống mắt, ADN và giọng nói để làm thẻ căn cước

Thủ tướng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước, được Quốc hội thông qua ngày 27-11-2023 và có hiệu lực thi hành từ 1-7-2024.

 

Công an làm thẻ căn cước cho người dân - Ảnh: N.TRIỀU

Kế hoạch triển khai của Chính phủ nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước.

Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Căn cước trên phạm vi cả nước.

 

Để triển khai thi hành Luật Căn cước, các nội dung sẽ được thực hiện như tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về căn cước. Tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước.

Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý căn cước. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Căn cước.

Bao gồm các văn bản như: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước; Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; Thông tư của bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Căn cước; Quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước; Quy định về quy trình cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

Chính phủ cũng giao Bộ Công an phối hợp các bộ ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của Luật Căn cước; gắn với các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an bảo đảm điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói.

Thu thập, khai thác, sử dụng thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói theo quy định của luật; mở rộng việc kết nối, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước. Nội dung này được thực hiện từ năm 2024 và các năm tiếp theo.

Theo quyết định vừa được ban hành, kinh phí bảo đảm thực hiện kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo định của pháp luật./.

Tác giả: NGỌC AN
Nguồn: https://tuoitre.vn/tu-1-7-thu-thap-mong-mat-adn-va-giong-noi-de-lam-the-can-cuoc-20240217093951136.htm
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu