Câu hỏi:
Ý kiến thắc mắc
Cháu có từng làm chứng minh nhân mang tên phạm văn Thiện số là 174970952 năm sinh 25/06/1995 dân năm 2013 và cháu có bị mất và cháu làm CCCD số 038095003854 mang tên và ngày sinh như chứng minh nhân dân năm 2017. giờ cháu muốn xin giấy xác nhận chứng minh nhân dân mà các cán bộ đăng ký chứng minh nhân dân cho cháu báo là cháu chưa bao giờ làm chứng minh và không cấp cho cháu giấy xác nhận ạ. Nếu như vậy thì ngay bây giờ và về sau khi cháu có nhu cầu vay vốn thì không thể vay ạ
Trả lời:
 • Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư 40/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước Công dân và Nghị quyết số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định: “ Khi công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thì cơ quan quản lý nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND tất cả các trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang thẻ CCCD.

  Đối với trường hợp của Công dân Phạm Văn Thiện, sinh ngày 25/06/1995 có số CMND là 174970952 (đã tra cứu trong tàng thư CCCD do Phòng PC06 quản lý có hồ sơ đề nghị cấp CMND số  174970952 hồ sơ đề nghị cấp CCCD 038095003854 cấp cho công dân Phạm Văn Thiện). Để nhận được Giấy xác nhận số CMND trong trường hợp này công dân thực hiện như sau:

  - Công dân có văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND;

  - Xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý CCCD nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD;

  - Thời hạn cấp Giấy xác nhận số CMND là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Lưu ý: Giấy xác nhận số CMND chỉ sử dụng trong trường hợp những giao dịch của công dân trước đó có thông tin liên quan đến số CMND 9 số và hiện tại công dân tiến hành giao dịch bằng thẻ CCCD. Sau khi có Giấy xác nhận số CMND, công dân có thể yêu cầu các đơn vị có liên quan cập nhật thông tin cá nhân từ CMND 9 số sang CCCD để hạn chế phải sử dụng đến Giấy xác nhận số CMND. Đối với những giao dịch mới mà không có thông tin liên quan đến CMND 9 số thì công dân hoàn toàn có thể sử dụng độc lập thẻ CCCD để tiến hành giao dịch.

  03/04/2020  |  Công an tỉnh Thanh Hóa đã phản hồi