LỊCH TTKS VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TUẦN (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)