Tăng cường tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tổ chức hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, lập danh sách các cơ sở, đối tượng phải thành lập đội PCCC chuyên ngành để tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo, yêu cầu người đứng đầu cơ sở triển khai thành lập ngay đội PCCC chuyên ngành theo quy định. Qua rà soát, đánh giá cụ thể những khó khăn, bất cập trong việc thành lập, duy trì hoạt động của đội PCCC chuyên ngành, kịp thời đề ra các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này; Thực hiện tốt công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, cơ sở đầu tư xây dựng mới, yêu cầu trang bị phương tiện PCCC và CNCH theo TCVN 3890; đồng thời chỉ cho phép các dự án, công trình đưa vào hoạt động khi đã thành lập đội PCCC chuyên ngành và đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, CNCH theo quy định...

Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức rà soát, thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC chuyên ngành tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao… thuộc thẩm quyền quản lý, kinh doanh. Trường hợp khu công nghiệp có phân khu độc lập và giao cho chủ đầu tư hạ tầng tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn thì Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư phân khu đó có trách nhiệm thành lập và duy trì hoạt động của Đội PCCC cơ sở (phân khu dưới 50 ha) hoặc Đội PCCC chuyên ngành (phân khu từ 50 ha trở lên) theo quy định của Bộ Công an.

UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC chuyên ngành tại các cụm công nghiệp có diện tích từ 50 ha trở lên theo quy định. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, thực hiện nghiêm việc thành lập, kiện toàn, trang bị phương tiện và duy trì hoạt động của đội PCCC chuyên ngành theo quy định pháp luật; chỉ cấp phép đầu tư, đưa vào hoạt động các dự án công trình khi đội PCCC chuyên ngành được thành lập, duy trì hoạt động và đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định

Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở thuộc diện phải lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành; khẩn trương tổ chức thành lập, kiện toàn, trang bị phương tiện và duy trì hoạt động của Đội PCCC chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Công tác PCCC và CNCH là yêu cầu cấp thiết và quan trọng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, lợi ích người lao động và của các đơn vị, do đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc; quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo, hướng dẫn.

BĐT

 

Nguồn: Báo Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến