Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 940 phát sóng ngày 24/03/2021