Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 937 phát sóng ngày 03/03/2021