Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 903 phát sóng ngày 08/07/2020