Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 890 phát sóng ngày 08/04/2020