Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 889 phát sóng ngày 01/04/2020