Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 872 phát sóng ngày 04/12/2019