Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 870 phát sóng ngày 20/11/2019