Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 866 phát sóng ngày 23/10/2019