Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 859 phát sóng ngày 04/09/2019