Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 854 phát sóng ngày 31/07/2019