Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 852 phát sóng ngày 17/07/2019