Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 850 phát sóng ngày 03/07/2019