Chuyên mục An ninh Thanh Hóa số 931 phát sóng ngày 20/01/2021