Dòng họ Bùi, thôn Én, xã Cẩm Quý ra mắt mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”

Với mục tiêu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải”, vừa qua, Dòng họ Bùi, ở thôn Én, xã Cẩm Quý đã xây dựng và ra mắt mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”…

Mục đích của mô hình là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng Công an và các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, các tổ ANTT thôn, tổ ANXH và nhân dân, nhất là con cháu trong dòng họ Bùi ở thôn Én, xã Cẩm Quý trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT ở cơ sở theo phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải”, không để phát sinh những mâu thuẫn, vụ việc phức tạp, nổi cộm góp phần xây dựng, củng cố và thắt chặt tình làng nghĩa xóm…

Để mô hình phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, dòng họ Bùi đã ban hành quy ước, quy chế hoạt động, kí kết giao ước thi đua và thành lập “Tổ tự quản về ANTT” của dòng họ do đồng chí trưởng dòng họ làm tổ trưởng và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ đề ra và hoạt động theo phương châm “Tự giác, tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận và đồng hành”.

Đại diện dòng họ Bùi ký kết thực hiện giao ước thi đua

 

Trong quy ước hoạt động của dòng họ có nội dung quan trọng là tăng cường quản lý, giáo dục thành viên trong họ. Cụ thể là các thành viên trong dòng họ phải luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;   tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, nhất là các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau, phấn đấu trong dòng họ không có bạo lực gia đình, không có người vi phạm pháp luật và mắc các tai, tệ nạn xã hội; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư…

Tác giả: Văn Thiện
Tin liên quan