Danh sách 6 thủ tục hành chính
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
STT Tên Mức độ
1 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Thủ tục hành chính cấp độ 2
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tên Mức độ
1 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Thủ tục hành chính cấp độ 2