Cong An Thanh Hoa - Tư liệu
 Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)   Đặt CATH làm trang chủ | RSS
Tư liệu Chủ nhật, 24/03/2019, 14:40 GMT+7
  Email Bản in
Xây dựng tiềm lực và củng cố quốc phòng, chuẩn bị kháng chiến
( Chủ nhật, 05/10/2014, 08:44 GMT+7 )
Ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, cùng với các nhiệm vụ cấp bách chống thù trong giặc ngoài và nạn đói, “giặc dốt”, Chính phủ lâm thời, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm xây dựng tiềm lực, củng cố quốc phòng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thành công trong tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ chính quyền, chế độ mới và chuẩn bị kháng chiến toàn dân, toàn diện, đã đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật quân sự, chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta.

Để xây dựng tiềm lực quốc phòng, cùng với các biện pháp tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi tiêu, thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34/SL ngày 4-9-1945 xây dựng "Quỹ độc lập" và "Quỹ đảm phụ quốc phòng"; sau đó tổ chức "Tuần lễ vàng" trên cả nước. Chỉ trong thời gian ngắn, nhân dân ta đã đóng góp được hàng chục triệu đồng và 370kg vàng; góp phần giải quyết những khó khăn gay gắt trước mắt, nhất là việc xây dựng, nuôi dưỡng và trang bị vũ khí cho các đơn vị Vệ quốc quân. Tiếp đó, ngày 25-11-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra “Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc”, nêu rõ tình hình, nhiệm vụ trước mắt là bảo vệ chính quyền cách mạng và thực hiện đồng thời kháng chiến, kiến quốc. Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” nêu rõ các biện pháp toàn diện và cơ bản về chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế-tài chính, văn hóa. Thắng lợi về chính trị nổi bật là tổ chức thành công Tổng tuyển cử, lập Chính phủ, củng cố chính quyền và tăng cường khối đoàn kết toàn dân. Ta đã đập tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động trong nước; ngoại giao khôn khéo để hơn 20 vạn quân Tưởng về nước. Bên cạnh đó, thắng lợi của việc chống “giặc đói”, “giặc dốt” đã góp phần xây dựng tiềm lực, củng cố quốc phòng của nước ta, trước khi bước vào toàn quốc kháng chiến.

Du kích xã Bắc Ái, huyện Yên Lãng (Vĩnh Phúc) huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm đánh chông chống quân Pháp. Ảnh chụp lại tại Bảo tàng Quân khu 2.

Khi thực dân Pháp nổ súng trở lại xâm lược nước ta ngày 23-9-1945, Đảng ta chủ trương lãnh đạo, động viên toàn dân kiên trì kháng chiến, xác định lâu dài, gian khổ; dùng lối đánh du kích cùng với phương pháp bất hợp tác triệt để của nhân dân ở vùng địch chiếm đóng; mở rộng chiến tranh du kích và tuyên truyền vũ trang trên đất bạn. Các tỉnh Nam Bộ khẩn trương xây dựng, phát triển và củng cố lực lượng vũ trang, xây dựng các chi đội cộng hòa vệ binh, du kích, bộ đội địa phương, công an, phối hợp với các đội quân “Nam tiến” từ miền Bắc vào chiến đấu.

Để đối phó với thù trong giặc ngoài, bảo vệ thành quả của cách mạng, ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng và củng cố quốc phòng. Tháng 1-1946, Trung ương Quân ủy được thành lập. Những đơn vị tự vệ cứu quốc và tự vệ chiến đấu được tổ chức ở tất cả các khu phố, thôn xã. Trên cơ sở đó, các đơn vị bộ đội tập trung được xây dựng và phát triển nhanh chóng để bảo vệ chính quyền cách mạng từ Trung ương đến cơ sở. Đến cuối năm 1946, riêng Vệ quốc đoàn (Bộ đội chủ lực) đã có 82.000 cán bộ, chiến sĩ. Để trấn áp bọn phản cách mạng, ngày 5-9-1945, Chính phủ ban hành Sắc lệnh giải tán "Đại Việt quốc dân xã hội đảng" và "Đại Việt quốc dân đảng" là những đảng phái phản động tay sai của phát xít Nhật. Chính phủ còn ra Sắc lệnh lập Tòa án quân sự trừng trị bọn phản cách mạng.

Nhận rõ âm mưu và hành động phá hoại nền độc lập non trẻ của ta, nên ngay sau khi Trung ương chuyển về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân công đồng chí Phạm Văn Đồng ở lại Việt Bắc chuẩn bị xây dựng căn cứ địa phòng khi chiến tranh tái diễn. Tiếp đó, Trung ương thành lập Ban xây dựng căn cứ địa; các khu, tỉnh, huyện trong cả nước cũng khẩn trương chuẩn bị căn cứ của địa phương mình. Quân và dân thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng, khi chiến tranh nổ ra phải chiến đấu giam chân địch một thời gian, tạo điều kiện cho hậu phương và cả nước chuyển vào thời chiến. Ngày 19-10-1946, Đảng triệu tập Hội nghị quân sự toàn quốc. Tại hội nghị này, Đảng ta khẳng định: "Không sớm thì muộn Pháp sẽ đánh mình và mình cũng nhất định phải đánh Pháp". Theo đó, các phương án tác chiến được đề ra. Kế hoạch tiêu thổ kháng chiến, phá hoại đường sá, cầu cống, làm vườn không, nhà trống được chuẩn bị để ngăn địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu. Đầu tháng 11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết văn kiện: "Công việc khẩn cấp bây giờ", nêu những phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu của kháng chiến và vạch rõ "ta sẽ kháng chiến lâu dài, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, tổ chức du kích khắp nơi, tăng gia sản xuất khắp nơi". Đảng ta khẳng định: Cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi.

Trong những ngày đầu mới giành được độc lập, vận mệnh đất nước ta ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đứng trước muôn vàn khó khăn, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư duy sắc sảo và tầm nhìn chiến lược, với những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp đã lãnh đạo quân và dân ta chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến. Những kinh nghiệm trong xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần; quân sự, quốc phòng, xây dựng hậu phương, căn cứ địa kháng chiến, tiếp tục được nghiên cứu, phát triển trong điều kiện mới để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ ở các địa phương cả nước.

Theo QĐND
Tin mới cập nhật
Bác Hồ viết Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá( 22/03/2019 )
Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với Bộ đội Biên phòng Việt Nam( 02/03/2019 )
Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Việt Nam tự vệ chính đáng( 15/02/2019 )
40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Ký ức không quên( 14/02/2019 )
Giá trị thời đại tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”( 05/02/2019 )
Giá trị thời đại tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng( 27/01/2019 )
Không thể xuyên tạc giá trị cao cả chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng( 10/01/2019 )
Thắng lợi của chính nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản cao cả( 07/01/2019 )
21 ngày đêm tiêu diệt quân xâm lược, bảo vệ biên giới Tây Nam( 05/01/2019 )
40 năm chiến thắng Pol Pot: Chiến trường Xa Mát và vùng đất hữu nghị( 04/01/2019 )
Thực hiện Di chúc của Người bằng những việc làm thiết thực( 03/01/2019 )
Hãy nhìn quá khứ bằng con mắt khách quan( 03/01/2019 )
Thắng lợi vĩ đại của chính nghĩa và tình đoàn kết truyền thống Việt Nam - Campuchia( 31/12/2018 )
“Thế giới nợ Việt Nam lời xin lỗi”( 31/12/2018 )
Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam: Bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước( 28/12/2018 )
Người dân cần biết
   Đường dây nóng : +84.0373.725725
   Trực ban CA Tỉnh : +84.0373.852697
 
Tin được quan tâm
60 năm mở Chiến cục Đông-Xuân 1953-1954 Nhạy bén, sáng suốt lựa chọn hướng tác chiến chiến lược
Thi hài của Bác đã được gìn giữ như thế nào?
Phòng truyền thống Công an tỉnh: Niềm tự hào của CBCS trong lực lượng Công an Thanh Hoá
Lời điếu làm rung động triệu triệu con tim
Lăng Bác được thiết kế như thế nào?
 
Tin mới
Nhà báo trong cuộc đấu tranh phòng chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”
Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen lực lượng triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia
Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và “Dân vận khéo”
Hiệp đồng bảo vệ vững chắc biên giới, bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc
Công an TP Thanh Hóa: Tập trung đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm và TNXH
 
Thăm dò ý kiến
 
 
 Giới thiệu         Trở về đầu trang
© 2006-2012 Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thanh Hóa.
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0373.852697
Số giấy phép 298/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 26/9/2006. |