BỘ CÔNG AN

    Số: 3473/QĐ-BCA-V19

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2015                         

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

__________________

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Bùi Văn Nam

QĐ3473_DANHMUCTTHC_BCA_2015.doc