BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

   

Số: 103/QĐ-CAT-PV11

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thanh Hóa, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp

với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

__________________

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trịnh Xuyên

QĐ103/QD-CAT-PV11